اردوی قم وجمکران آّبان ماه 97

 
 

تصویر گردان

 
 

اردوگاه شهیدفهمیده تهران شهریورماه 97

 
 

موزه عبرت آذر 97

 
 

طرح محراب

 
 

اردوی دانشکده نظامی