طرح محراب  
     
 
     
اردوی دانشکده نظامی 
  تصویر گردان  
   
اردوی قم وجمکران آّبان ماه 97  
     
 
اردوگاه شهیدفهمیده تهران شهریورماه 97  
     
 
موزه عبرت آذر 97